خدمات مهندسی مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای جاده دسترسی پست رمز ارز نیروگاه نکا

خدمات مهندسی مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای جاده دسترسی پست رمز ارز نیروگاه نکا

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


خدمات مهندسی مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای جاده دسترسی پست رمز ارز نیروگاه نکا

سال شروع : ۱۴۰۰

سال پایان : ۱۴۰۰

توضیحات : مجری پروژه گروه اجرایی شرکت مهندسی آسیاوات