مدیریت انرژی، بهره وری تولید و بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه قند شیرین

مدیریت انرژی، بهره وری تولید و بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه قند شیرین

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


شرکت صنعتی و کشاورزی شرین خراسان

سال شروع: ۱۴۰۰

سال پایان ۱۴۰۲

کارفرما: شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان

مجری طرح: گروه کارشناسان اجرایی شرکت مهندسی آسیاوات