ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی نیشکر سلمان فارسی

ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی نیشکر سلمان فارسی

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه: ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در شرکت نیشکر سلمان فارسی

نام کارفرما:شرکت نیشکر سلمان فارسی

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

نتایج بدست آمده نشان داد که راهکارهای بهینه سازی شامل مصرف انرژی الکتریکی، انرژی حرارتی مجموعاً ۲۳ راهکار در بخشهای مختلف بررسی شده است که ۱۳ راهکاردر شرایط فعلی، از نظر اجرایی مقرون به صرفه میباشند و ۶ مورد نیز توصیه به انجامشان شده است. برخی از این راهکارها نیز برای جلوگیری از تلفات انرژی نبوده و منظور از ارائه آنها استفاده اقتصادی بهتراز امکانات کارخانه نیشکر سلمان فارسی میباشد.

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی