ممیزی جامع انرژی صنایع معدنی طلای زرشوران

ممیزی جامع انرژی صنایع معدنی طلای زرشوران

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه: ممیزی جامع انرژی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

نام کارفرما: شرکت توسعه معدنی و صنعتی زرشوران

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

پروژه ممیزی و استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی در مجتمع طلای زرشوران در ۲ بخش مجزا تعریف شده است. بخش اول ممیزی تفصیلی انرژی و بخش دوم استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2018  می باشد.

اجرای ممیزی انرژی تفصیلی طی ۳ فاز انجام می شود. در فاز اول (مطالعات، بررسی های اولیه و جمع آوری اطلاعات) انجام می شود که طی آن سوابق مصارف انرژی، شبکه های توزیع انرژی، لاگ شیتهای جمع آوری اطلاعات و اطلاعات مربوط به طراحی کارخانه از نظر انرژی بررسی می شود و گزارش مربوط به این بخش با عنوان گزارش فاز اول ارائه خواهد شد.

در فاز دوم ممیزی انرژی تفصیلی، (اندازه گیری کمیتهای مرتبط با انرژی) شامل مصارف انرژی اعم از سوخت و برق در بخشهای مختلف مجتمع بوسیله تجهیرات پرتابل، اندازه گیری خواهد شد. در این بخش همچنین عوامل تاثیر گذار بر مصرف انرژی در فرایند تولید نیز بررسی می شوند.

در فاز سوم با جمع بندی اطلاعات حاصل از فازهای اول و دوم، راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف استخراج شده و ارائه می گردد. به منظور اجرای راهکارهای ارائه شده در فاز سوم نیاز به مطالعات فنی و اقتصادی و اولویت بندی آنها می باشد که در گزارش فاز چهارم (همین گزارش) انجام شده است و راهکارهای ارائه شده در فاز سوم پروژه از این نظر بررسی می شوند. با ارائه گزارش و عملکرد اقتصادی طرح های بهینه سازی پیشنهاد شده، تصمیم گیری درباره اجرای آن با سهولت بیشتری امکان پذیر می باشد.

تصاویر

ممیزی جامع انرژی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ممیزی جامع انرژی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ممیزی جامع انرژی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
زرشوران1 زرشوران2 زرشوران زرشوران4

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی