ممیزی و مدیریت مصرف انرژی درکارخانه لوح سبز جنوب

ممیزی و مدیریت مصرف انرژی درکارخانه لوح سبز جنوب

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه:ممیزی و مدیریت مصرف انرژی درکارخانه لوح سبز جنوب

نام کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

بررسی آمار و اطلاعات اولیه کارخانه

انجام اندازه گیریهای لازم بر روی مصرف کنندگان انرژی و استخراج مقادیر

تحلیل و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

هدفهای اصلی و فرعی

هدف اصلی از اجرای پروژه، بررسی وضعیت مصرف انرژی در صنعت خمیر و کاغذ کشور و استخراج پتانسیلهای صرفه جویی در این صنعت از دیدگاه ملی و همچنین تدوین و بازنگری استاندارد مصرف انرژی در صنعت خمیر و کاغذ برای فرایندهای مختلف می باشد.

هدف فرعی از اجرای پروژه، شناسایی فرصتهای صرفه جویی مصرف انرژی کارخانه و فرایندهای مهم تولید خمیر و کاغذ ممیزی شده در کشور و تعمیم آن به فرایندهای مشابه  می باشد.

روش و مراحل انجام

در ابتدای پروژه آمار و اطلاعات مصارف انرژی و تولیدات کارخانه در دوره های پیشین بررسی    می شود و در پی آن روند مصارف انرژی در دوره های پیشین استخراج می گردد. همچنین در این بخش با بررسی نقشه ها و فرایندهای مختلف تولید، گلوگاه های مصرف انرژی مشخص گردیده و اندازه گیریهای لازم در مرحله بعد (فاز اندازه گیری) صورت می گیرد. با استخراج نتایج اندازه گیری و مقایسه با شرایط طراحی کارخانه، وضعیت کارکرد فعلی کارخانه مشخص گردیده و پتانسیلهای صرفه جویی در بخشهای مختلف نیز شناسایی می گردد. در انتهای گزارش راهکارهای کاهش مصرف انرژی معرفی شده و نتایج اقتصادی حاصل از اجرا از دیدگاه ملی و داخلی تحلیل می گردد.

تصاویر

لوح سبز لوح سبز لوح سبز لوح سبز

 

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی