ممیزی و مدیریت مصرف انرژی درکارخانه چوب و کاغذ مازندران

ممیزی و مدیریت مصرف انرژی درکارخانه چوب و کاغذ مازندران

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه:ممیزی و مدیریت مصرف انرژی درکارخانه چوب و کاغذ مازندران

مجری پروژه: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

مجری: شرکت مهندسی اسیاوات

توضیحات:

بررسی آمار و اطلاعات اولیه کارخانه

انجام اندازه گیریهای لازم بر روی مصرف کنندگان انرژی و استخراج مقادیر

تحلیل و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

هدفهای اصلی و فرعی

هدف اصلی از اجرای پروژه، بررسی وضعیت مصرف انرژی در صنعت خمیر و کاغذ کشور و استخراج پتانسیلهای صرفه جویی در این صنعت از دیدگاه ملی و همچنین تدوین و بازنگری استاندارد مصرف انرژی در صنعت خمیر و کاغذ برای فرایندهای مختلف می باشد.

هدف فرعی از اجرای پروژه، شناسایی فرصتهای صرفه جویی مصرف انرژی کارخانه و فرایندهای مهم تولید خمیر و کاغذ ممیزی شده در کشور و تعمیم آن به فرایندهای مشابه  می باشد.

روش و مراحل انجام

   در ابتدای پروژه آمار و اطلاعات مصارف انرژی و تولیدات کارخانه در دوره های پیشین بررسی    می شود و در پی آن روند مصارف انرژی در دوره های پیشین استخراج می گردد. همچنین در این بخش با بررسی نقشه ها و فرایندهای مختلف تولید، گلوگاه های مصرف انرژی مشخص گردیده و اندازه گیریهای لازم در مرحله بعد (فاز اندازه گیری) صورت می گیرد. با استخراج نتایج اندازه گیری و مقایسه با شرایط طراحی کارخانه، وضعیت کارکرد فعلی کارخانه مشخص گردیده و پتانسیلهای صرفه جویی در بخشهای مختلف نیز شناسایی می گردد. در انتهای گزارش راهکارهای کاهش مصرف انرژی معرفی شده و نتایج اقتصادی حاصل از اجرا از دیدگاه ملی و داخلی تحلیل می گردد.

  نتیجه گیری کلی

کارخانه چوب و کاغذ مازندران از نظر شدت مصرف انرژی وضعیت مطلوبی داشته و از نظر پایش مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت چوب و کاغذ کشور می باشد. در مجموع با توجه به راهکارهای ارائه شده در گزارش حاضر، با صرف هزینه ۲۸۰۰۰ میلیون ریال، صرفه جویی سالیانه معادل با ۲۴۸۴ میلیون ریال حاصل خواهد شد. البته لازم به توضیح است که اجرای ۲ راهکار پیشنهاد شده (نصب توربین) تنها باعث صرفه جویی در هزینه های کارخانه خواهد شد.

تصاویر

کاغذ مازندران کاغذ مازندران کاغذ مازندران کاغذ مازندران

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی