ممیزی و مدیریت مصرف انرژی درکارخانه چوکا

ممیزی و مدیریت مصرف انرژی درکارخانه چوکا

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


نام پروژه: ممیزی و مدیریت مصرف انرژی درکارخانه چوکا

نام کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

مجری: شرکت مهندسی آسیاوات

توضیحات:

بررسی آمار و اطلاعات اولیه کارخانه

انجام اندازه گیریهای لازم بر روی مصرف کنندگان انرژی و استخراج مقادیر

تحلیل و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

هدفهای اصلی و فرعی

هدف اصلی از اجرای پروژه، بررسی وضعیت مصرف انرژی در صنعت خمیر و کاغذ کشور و استخراج پتانسیلهای صرفه جویی در این صنعت از دیدگاه ملی و همچنین تدوین و بازنگری استاندارد مصرف انرژی در صنعت خمیر و کاغذ برای فرایندهای مختلف می باشد.

هدف فرعی از اجرای پروژه، شناسایی فرصتهای صرفه جویی مصرف انرژی کارخانه و فرایندهای مهم تولید خمیر و کاغذ ممیزی شده در کشور و تعمیم آن به فرایندهای مشابه می باشد.

روش و مراحل انجام

در ابتدای پروژه آمار و اطلاعات مصارف انرژی و تولیدات کارخانه در دوره های پیشین بررسی می شود و در پی آن روند مصارف انرژی در دوره های پیشین استخراج می گردد. همچنین در این بخش با بررسی نقشه ها و فرایندهای مختلف تولید، گلوگاه های مصرف انرژی مشخص گردیده و اندازه گیریهای لازم در مرحله بعد (فاز اندازه گیری) صورت می گیرد. با استخراج نتایج اندازه گیری و مقایسه با شرایط طراحی کارخانه، وضعیت کارکرد فعلی کارخانه مشخص گردیده و پتانسیلهای صرفه جویی در بخشهای مختلف نیز شناسایی می گردد. در انتهای گزارش راهکارهای کاهش مصرف انرژی معرفی شده و نتایج اقتصادی حاصل از اجرا از دیدگاه ملی و داخلی تحلیل می گردد.

نتیجه گیری کلی

با توجه به فرسودگی کارخانه فرصتهای قابل توجهی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در بخشهای مختلف کارخانه وجود دارد. با صرف هزینه اولیه معادل ۴۲/۵۳ میلیارد ریال جهت اجرای راهکارهای ارائه شده در این گزارش امکان صرفه جویی سالیانه بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب در مصرف گاز طبیعی و ۷۶ میلیون کیلووات ساعت برق وجود دارد. این میزان صرفه جویی معادل ۲۰۹/۴۵ میلیارد ریال با نرخ داخلی انرژی در سال ۱۳۹۲ می باشد

تصاویر

کاغذ چوکا کاغذ چوکا کاغذ چوکا کاغذ چوکا

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی