طراحی فرآیند های صنعتی

طراحی فرآیند های صنعتی

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


خدمات  قابل ارائه این بخش شرکت برای برخی از طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و فرایند های صنعتی مورد نظر کارفرما شامل موارد زیر می باشد
مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study)
طراحی مفهومی (Conceptual Design)
طراحی پایه (Basic Design )
طراحی تفصیلی (Detail Design)

طراحی فرآیند های صنعتی

جزئیات بیشتر شامل :
•    بررسی جنبه های مختلف طرح/پروژه مشتمل بر فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی، زیست محیطی و ایمنی
•    مطالعات امکان سنجی اولیه و مطالعات امکان سنجی نهایی
•    تعریف و تعیین دامنه ،محدوده پروژه ، فناوری ،روشهای مختلف تولید
•    برآورد از هزینه ها اجرا پروژه به همراه جدول زمانبندی
•    ارزیابی مالی و اقتصاد طرح
•    تعیین فرآیندهای اصلی و کارکرد سیستم های عمده تشکیل دهنده طرح/پروژه
•    انجام محاسبات فرآیندی مورد نیاز
•    تعیین فلسفه ومبانی طراحی
•    تعیین ضوابط و استانداردهای طراحی
•    بازنگری و تکمیل اطلاعات و داده های مربوط به گزینه برتر فناوری
•    تهیه نقشه های PFD و P&ID
•    تهیه دیاگرامهای فرآیند ( PFD )
•    محاسبات و تعیین مشخصات دستگاهها و ماشین آلات
•    انجام محاسبات لازم جهت تعیین توان و سایر مشخصات ماشین آلات

نرم‌افزارمدیریت انرژی

دانلود نرم افزار یا پشتیبانی