آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

هدف دوره

آشنایی با نحوه تکمِیل چک لِیست انرژِی ساختمان مطابق با مبحث 19 مقررات ملِی ساختمان و آشنایی با نحوه طراحِی بهینه ساختمان، استفاده از مصالح نوین وآشنایی با مصالح عایق کاری و جزئِیات اجرایی

محتوای دوره

· ارائه راهکارهای های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان

· مبانی انتقال حرارت از پوسته ساختمان (مبانی، حل مثال عددی)

· تشریح الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

· نحوه تکمیل چک لیست انرژی ساختمان

· آشنایی با نرم افزار مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

· آشنایی با عایق های حرارتی ساختمان

· بررسی تاسیسات ساختمانی

· آشنایی با ممیزی انرژی ساختمان

· معماری و اقلیم