آشنایی با مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001

هدف دوره

یکی از موثرترین راه­ها برای نظارت و مدیریت مصرف انرژی در هر مجموعه، پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001، می باشد که در پی آن مواردی از قبیل ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی اجرا خواهد شد. این استاندارد روشی ساختارمند برای سیاستگذاری و نیز پیگیری روند بهبود و نحوه استفاده از انرژی را در اختیار مدیران ارشد مجموعه قرار می دهد. مواردی از قبیل تعیین اهداف و برنامه ­های دوره­ای بهبود و بهینه­ سازی، تقسیم وظایف، نحوه تعیین عملکرد انرژی و ارزیابی از اهم خروجی های عملی چنین سیستمی خواهد بود. بر این اساس دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 50001 توسط این شرکت برگزار می­گردد و در پی آن الزامات قانونی و نحوه مستند سازی سیستم های مدیریت انرژی مبتنی بر این استاندارد، به تفصیل توضیح داده می شود.

محتوای دوره

در این دوره آموزشی پیدایش مدیریت انرژی ، روند توسعه آن و به وجود آمدن استاندارد های ملی و بین المللی در چارچوب مبحث مدیریت انرژی ، مورد اشاره قرار می گیرد . سری استاندارد ISO 50001، عناصر سیستم مدیریت انرژی و نحوه استقرار هر یک از عناصر، تشریح می گردند. همچنین ساختار مستندات سیستم مدیریت انرژی، نحوه به وجود آوردن و کنترل آنها بررسی می گردد. رئوس مطالب ارائه شده عبارتند از:

ـ تاریخچه ـ مقدمه

ـ اصلاحات وتعاریف

ـ معرفی استانداردهای سری ISO50001

ـ مفاهیم و الزامات استاندارد ISO50001-2011

ـ ساختار سیستم مدیریت انرژی ـ خط مشی انرژی

ـ طرحریزی سیستم مدیریت انرژی

ـ الزامات سیستم مدیریت انرژی * الزامات عمومی * مسئولیت مدیریت * خط مشی انرژی * طرح ریزی انرژی * اجرا و عملیات * بررسی * بازنگری مدیریت