آشنایی با ممیزی انرژی در بخش صنعت

هدف دوره

آشنایی با مدیریت و ممیزی انرژی در بخش صنعت و بررسی راهکارهای بهینه سازی انرژی در بخش الکتریکی و حرارتی

محتوای دوره

ممیزی انرژی به طور کلی به مجموعه فعالیت‌های انجام گرفته در یک واحد صنعتی که منجر به تعیین وضعیت کمی و کیفی مصرف انرژی در واحد و ارائه روش‌های ارتقاء شرایط موجود می‌شود، اطلاق می‌گردد. دوره های آموزشی برگزار شده با عنوان آشنایی با ممیزی انرژی در بخش صنعت شامل توضیحات عمومی در خصوص ممیزی و مدیریت انرژی در صنعت و بررسی راهکارهای صرفه جویی انرژی در بخشهای مختلف می باشد.

رئوس مطالب ارائه شده در این دوره عبارتند از:

1- مفهموم ممیزی انرژی در بخش صنعت

2- تعریف مدیریت انرژی حرارتی

3- آشنایی با تجهیزات اندازه گیری

4- بررسی سیستمهای احتراق

5- بررسی سیستم تولید و توزیع بخار

6- سیستمهای بازیافت انرژی حرارتی

7- معرفی سیستمهای تولید برق و حرارت (CHP)

8- بررسی راهکارهای صرفه جویی انرژی در فن ها وپمپها

9- بررسی سیستم تولید و توزیع هوای فشرده

10- تعریف مدیریت انرژی الکتریکی

11- بررسی اجمالی استاندارد مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت

IEEE 739)) 12- آشنایی با پارامترهای الکتریکی 13

- مدیریت بار و آنالیز دیماند و محاسبات مالی

14 - عناصر موثر در شبکه الکتریکی

15- بررسی سیستم روشنایی